Egyéni vállalkozó és a munkavédelem

2022.02.22

Gyakran előforduló kérdés, hogy egyéni vállalkozó esetén milyen munkavédelmi előírásoknak kell megfelelni. Milyen előírások vonatkoznak a munkavállalót foglalkoztató  és milyen előírások vonatkoznak az egyedül dolgozó egyéni vállalkozásra. Erre a kérdésre ad segítséget ez a bejegyzés.


Egyéni vállalkozó vagyok, foglalkoznom kell munkavédelemmel ?

A munkavédelmi törvény a szervezett munkavégzésre vonatkozik. Ha egyéni vállalkozó munkavállalókat foglalkoztat - mint munkáltatóra - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés biztosítása kötelező. Érvényes rá a munkavédelmi törvény. 

Mi is a munkáltató pontos meghatározása?

(Az Mvt. 87. § 8. pontja nevesíti a munkáltatót: Munkáltató - a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.)

Mi a helyzet akkor, ha az egyéni vállalkozó egyedül dolgozik és nincsenek alkalmazottai?

Mondhatnánk, ha nincs alkalmazott, nincs szervezett munkavégzés és nem vonatkozik rád a munkavédelmi törvény. Ez elsőre igaznak is tűnhetne, azonban a jogszabály egyes részei a munkavégzés hatókörében tartózkodókra vonatkoznak.

Melyek a munkavégzés hatókörében tartózkodókra vonatkozó jogszabályi részek?

  1. évi XCIII. Mvt. törvény Mvt.9. § (1) A törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel - kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

(2) A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.).

Részletezve:


1.-egyéni vállalkozó

Mvt. 26/A. § "Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni."

2.-egyéni vállalkozó

Mvt. 28.§ (1) "Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.

(2) A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást."

3.-egyéni vállalkozó

Mvt. 32. § "A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát."

Mvt. 40. § (1) "A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és

a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik."

4.-egyéni vállalkozó

Mvt. 44. § (1) "Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet - amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök - szükség szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalósítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

5.-egyéni vállalkozó

Mvt. 45. § (1) "Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. A mentési terv a külön jogszabály által előírt - biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú - tervbe foglalva is elkészíthető.

Tehát ezeket a vonatkozó részeket minden egyéni vállalkozónak be kell tartania.

Szükséges-e egyéni vállalkozónak kockázatértékelést készítenie ?

Ha csak egy szóban röviden kellene válaszolnunk a kérdésre, akkor igen a válasz.

Ha vannak alkalmazottak, akkor a Mvt. 54. § (2) bekezdésében kötelezi a munkáltatót - foglalkoztatottak létszámtól függetlenül (akár egy alkalmazott esetén is) - kockázatértékelés készítésére.

"A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról. "

Ha az egyéni vállalkozónak nincsenek alkalmazottai, akkor is javasolt a látogatók, járókelők stb. veszélyeztetettségének meghatározására.

Lényeges előírás, hogy a kockázatértékelés elkészítése, elkészíttetése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül!

© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!